TRƯỜNG MNLC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Thực hiện hướng dẫn số 04/HD-LĐLĐ ngày 12 tháng 07 năm 2007 về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn trường học nhiệm kỳ 2017-2022 của ban thường vụ LĐLĐ huyện Đồng Văn, Chiều ngày 03…